Τα παιδιά της Νηπιακής Αγωγής
ενθαρρύνονται να αναπτύξουν

αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίμηση

και να διαγράψουν μια ομαλή πορεία

κοινωνικοποίησης

Στα πλαίσια της ομάδας η προσφορά ποικίλων
δραστηριοτήτων οφείλει να προωθεί αβίαστα
την κοινή ωρίμαση των παιδιών ενώ
παράλληλα να υποστηρίζει

το κάθε ένα ξεχωριστά
και εξατομικευμένα

Το ξεδίπλωμα των ατομικών ιδιαιτεροτήτων
του παιδιού μέσα από μια

διαρκή πορεία εξέλιξης
της προσωπικότητας

του αποτελεί τη σύγχρονη τάση εκπαίδευσης
που ακολουθεί η Νηπιακή Αγωγή

Σε μια κοινωνία η οποία διαρκώς εξελίσσεται
και της οποίας τα μέλη καλούνται να ακολουθούν
τις νέες της επιταγές με ταχύτατους ρυθμούς,

τα κίνητρα, τα ερεθίσματα και οι βάσεις

πρέπει να θέτονται έγκαιρα και αποτελεσματικά